"Na-Ratunek Przemysław Kaczmarek” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Na ratunek - kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe ratowników medycznych

Projekt skierowany jest do 600 ratowników medycznych, którzy w ciągu 2 lat mają przejść kursy i warsztaty doskonalące ich zawodowo, podnosząc ich kompetencje i wiedzę w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych. Kursy i warsztaty realizowane będą na terenie całej Polski.

Projekt zakłada realizację:

  1. 20 KDRM łącznie dla 400 ratowników medycznych
  2. 20 warsztatów Elektrokardiografia w praktyce klinicznej ratownika medycznego łącznie dla 400 ratowników medycznych
  3. 32 warsztaty w 4 poniższych tematach:

Kursy i warsztaty stanowią odpowiedź na zdiagnozowaną potrzebę dokształcania się ratowników medycznych, która wynika ze stale rozwijającej się sfery leczenia.

Kursy i warsztaty w ramach projektu oparte są na Evidence Based Mecicine - tematyka kursów jest zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia a warsztaty zostały zgłoszone do wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie ratownictwa medycznego i zostały przez niego zatwierdzone do realizacji.

Grupę docelową projektu stanowić będą:
- ratownicy medyczni w liczbie 600 osób, w tym 140 kobiet,
którzy zatrudnieni są w publicznym systemie ochrony zdrowia - zgodnie z regulaminem konkursu POWR.05.04.00-IP.05-00-007/18 (tj. są to osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ) - w przypadku osób pracujących na podst. kontraktu z podmiotem leczniczym, warunkiem jej uczestnictwa w projekcie będzie spełnienie warunku posiadania przez ten podmiot umowy z OW NFZ. Od uczestników/uczestniczek zbierane będą zaświadczenia wskazujące na zatrudnienie w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ.

Uczestnikami/uczestniczkami projektu muszą być osoby zamieszkujące terytorium RP spełniające powyższy warunek zatrudnienia. 1 osoba będzie mogła skorzystać maksymalnie z 1 kursu i 2 warsztatów.

Cel projektu: W okresie 01.11.2018 - 31.10.2020 podniesienie kompetencji zawodowych 600 ratowników medycznych zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia pochodzących z obszaru całej Polski poprzez ukończenie kursów i warsztatów podnoszących ich kompetencje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi."
 

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez organizację kursów i warsztatów w zakresie:

W efekcie realizacji projektu zakłada się podniesienie kompetencji i kwalifikacji łącznie 600 ratowników medycznych z obszaru całej Polski, którzy z własnej inicjatywy zgłoszą chęć uczestnictwa w projekcie.

Wydatki kwalifikowalne projektu 1.218.144,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1.181.599,00 PLN
 

Do pobrania:
Harmonogram szkoleń
Karta zgłoszeniowa
Deklaracja
Oświadczenie
Regulamin
Zaświadczenie
Zaświadczenie kontraktowy
Zaświadczenie RODO