Warsztaty Medyczne
czynności ratunkowe u dorosłych

Warsztaty Medyczne czynności ratunkowe u dorosłych stanowią jedną z form doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, które narzuca Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Warsztaty skierowane są do ratowników medycznych. Uczestnik nabywa umiejętności zastosowania zaawansowanych algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia u osób dorosłych. Podczas ćwiczeń praktycznych wykorzystywany jest sprzęt do symulacji, umożliwiający pozorację stanów zagrożenia życia.

Wykłady

 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz przepisy wykonawcze (prawa i obowiązki ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu, doskonalenie zawodowe)
 • Rozpoznawanie rytmów
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa, krążeniowo - VF/VT, Asystolia, PEA
 • Farmakoterapia, zaburzenia rytmów - bradykardia
 • Zaburzenia rytmów - częstoskurcze stabilne i niestabilne
 • Ostre zespoły wieńcowe, sytuacje szczególne

Ćwiczenia praktyczne

 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – BLS AED
 • Bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych (worek samorozprężalny, rurki ustno i nosowo - gardłowe, wyluksowanie żuchwy)
 • Alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych (LMA - maska krtaniowa, LT – rurka krtaniowa)
 • Elektroterapia– defibrylacja (łyżki twarde i miękkie), stymulacja, kardiowersja
 • Alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych (LMA - maska krtaniowa, LT – rurka krtaniowa, Combitube)
 • Intubacja dotchawicza
 • Symulacje zdarzeń - VF/VT, asystolia, PEA, sytuacje specjalne
 • Symulacje zdarzeń - bradykardia/częstoskurcze