Warsztaty medyczne
czynności ratunkowe u dzieci

Warsztaty szkoleniowe z zakresu medycznych czynności ratunkowych u dzieci dla ratowników medycznych stanowią jedną z form doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, które narzuca Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

W czasie kursu ratownik medyczny nabywa umiejętności zastosowania zaawansowanych algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia u dzieci w każdej kategorii wiekowej. Podczas ćwiczeń praktycznych wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt do symulacji, umożliwiający pozorację stanów zagrożenia życia.

Wykłady

 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz przepisy wykonawcze (prawa i obowiązki ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu, doskonalenie zawodowe)
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u niemowląt i dzieci BLS AED, szybka ocena wstępna
 • Zabezpieczenie dróg oddechowych– wstępne i ostateczne
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodków
 • Wstrząs – mechanizmy powstawania i leczenie
 • Resuscytacja krążeniowo– oddechowa - VF/VT, Asystolia/PEA
 • Farmakoterapia, zaburzenia rytmów- częstoskurcze stabilne i niestabilne, sytuacje szczególne

Ćwiczenia praktyczne

 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – BLS AED
 • Bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych (worek samorozprężalny, rurki ustno i nosowo - gardłowe, wyluksowanie żuchwy)
 • Alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych (LMA- maska krtaniowa, LT – rurka krtaniowa, Combitube)
 • Intubacja dotchawicza
 • Alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych (LMA - maska krtaniowa, LT – rurka krtaniowa, Combitube)
 • Intubacja dotchawicza
 • Drogi podaży leków – dożylna i doszpikowa
 • Elektroterapia – defibrylacja, stymulacja, kardiowersja
 • Symulacje zdarzeń – VF/VT, PEA, Asystolia, sytuacje specjalne